Algemene verkoopsvoorwaarden webshop goestingske

 

Ondernemingsgegevens


Goestingske

Carolinalei 13, 2930 Brasschaat

debbie@goestingske.com
+32492135445

0771.711.412

BE0771.711.412


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van goestingske, een eenmanszaak met maatschappelijke
zetel te Carolinalei 13, 2930 Brasschat met BTW BE 0771 711 412 (hierna ‘[goestingske,
wij en ons]’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar
webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing
op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce
website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van goestingske
moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt
met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere
voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens
wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard
zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien
leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit
apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk
wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen
elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat
de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet
up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden
goestingske niet. Goestingske is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Goestingske
is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of
drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om
vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (debbie@goestingske.com).


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door ons. Goestingske kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Het
online aankopen van de aangeboden goederen via de webshop verloopt via onze
website ondersteund door woocommerce via wordpress.org. De klant kan hierbij
zijn/haar keuze maken van de producten en vervolgens via de winkelmand op de
website doorgaan tot afrekenen. Dit proces verloopt in 3 grote stappen. Een
eerste stap waarbij de klant aangeeft hoeveel goederen gekozen worden (de
prijsberekening verloopt automatisch nadat de klant op ‘update cart’ heeft
gedrukt – gebeurt dit niet dan blijven de initiële aantallen staan en wordt dit
ook zo meegenomen in de finale afrekening). Bij stap 2 worden de persoonlijke
gegevens van de klant gevraagd, waaronder het adres naar waar de bestelling
afgeleverd dient te worden. Na bevestiging van stap 2 wordt de klant
doorverwezen naar de betaalpagina zodat met de aangeduide betaalwijze betaald
kan worden. Indien deze stap gelukt is zal de klant doorverwezen worden naar de
website met de melding dat de aankoop gelukt of geannuleerd is. De klant zal
ook een bevestiging in zijn/haar mailbox ontvangen.

 

Betalingen
worden ondersteund door mollie en zijn mogelijk via bancontact, KBC/CBC
betaalknop, Belfius direct net, creditcard, iDEAL en Paypal. Alle betalingen
verlopen digitaal en dienen vooraf voldaan te zijn alvorens de klant recht
heeft op het goed. Kosten hieraan verbonden zitten reeds vervat in de prijs en
bijkomende kosten voor levering worden telkens apart vermeld.

 

Goestingske
is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming
van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering
van de overeenkomst

 

Artikelen
besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

 

De
levering gebeurt door verzending via de post waarbij tijdens de bestelling door
de klant een keuze gemaakt kan worden tussen afhaling bij ons zelf (steeds het
geval bij eten), via een normale verzending (4 tot 5 werkdagen met een kost van
€2.5 voor wenskaarten en €6 euro voor andere artikelen).

 

Tenzij anders
overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant altijd geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de
bestelling. Dit houdt in dat de klant ook binnen de 30 dagen de bestelling
dient op te halen indien gekozen werd voor de optie ophalen in de Carolinalei.

 

Elke
zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of
andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden
gemeld aan ons zodat wij hier stappen in kunnen ondernemen.

 

Het
risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een
door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek
in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij
levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft
gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door goestingske was
geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot
op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van goestingske.

De
Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van goestingske
te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag
zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De
bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid
van consument artikelen online aankopen bij ons.

 

De
Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De
herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een
door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in
bezit krijgt.

 

Om
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant goestingske gelegen te
Carolinalei 13 in 2930 Brasschaat te contacteren via
debbie@goestingske.com via een ondubbelzinnige verklaring (e-mail) op de hoogte stellen van zijn
beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om
de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende
zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de
herroepingstermijn is verstreken.

 

De
Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen
na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan goestingske
heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan goestingske, carolinalei 13
te 2930 Brasschaat of aan. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De
directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de
Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in
hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires,
en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere
manier in waarde verminderd is, behoudt goestingske zich het recht voor om de
Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering
van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant
dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
goederen vast te stellen.

 

Alle
teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij
is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen
niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door
het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden
gebracht.

 

Indien
de Klant de overeenkomst herroept, zal goestingske alle tot op dat moment van
de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de
Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat goestingske op de
hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te
herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan goestingske wachten met de
terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant
heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerst valt.

 

Eventuele
extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van
levering dan de door goestingske geboden goedkoopste standaard levering worden
niet terugbetaald.

 

Goestingske betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens
de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze
wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Op
alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn
van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 1 maanden, te rekenen
vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken
die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen
niet onder de garantie.

 

Indien
je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier
dan vooreerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via
debbie@goestingske.com. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en
zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit
geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde
product stuur je, samen met het retourformulier en een beschrijving van de
beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je
rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen
dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u
zo snel mogelijk helpen.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van goestingske is bereikbaar via e-mail op
debbie@goestingske.com. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 15u00 tot 21u00.

 

Eventuele
klachten kunnen hieraan gericht worden. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Cliënt de gebreken heeft
geconstateerd. Bij goestingske ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10: Sancties voor
niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover goestingske beschikt,
is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar
verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege
en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt goestingske zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen of niet te leveren.

 

Artikel 11: Privacy

 

De
verantwoordelijke voor de verwerking, goestingske, respecteert de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
en de Belgische
Privacywet van 30 juli 2018.

 

De
door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de
bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De
rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen
van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang
de onderneming.

 

U
beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling
of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in
een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens
verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als
u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens
te verwerken, overstijgen. 
Via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan goestingske, kan u
gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvra
gen en/of
aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor
zover onze verwerking gebas
eerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft
u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In
geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos
verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft
daarvoor geen reden op te geven. U kan zich ook te allen tijde uitschrijven
voor nieuwsbrieven.

 

Om uw rechten
uit te oefenen, kan u zich richten tot goestingske,
Carolinalei 13 te 2930 Brasschaat, debbie@goestingske.com

 

Wij
behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen
persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: BPost,
mollie en myparcel.
  


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy,
te vinden in de footer van de website [URL].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website
gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe
onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij
uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website
correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw
toestemming.

 

Voor een
overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen
we u naar onze Cookie Policy [URL].

 

Bij uw eerste
bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan
nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U
kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,
dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat
de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de
instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening
mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid
– niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door goestingske om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit
te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal
nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van goestingske. Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden en
de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Hallmark te allen tijde worden
gewijzigd.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als
bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de
woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De
Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (
http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

Artikel 17: auteursrecht en kopieerrecht

 

De inhoud van deze website en andere publicaties van
goestingske zijn eigendom of staan onder licentie van goestingske. of
worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten
strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

 

Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website
op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen
(waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken
of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van goestingske.