Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (hierna ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ genoemd’ of ‘goestingske’) op https://www.goestingske.com 

Deze website is eigendom van goestingske

Contactgegevens: debbie@goestingske.com

Adres maatschappelijk zetel:

Telefoon: +32492135445

E-mail: debbie@goestingske.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0771 711 412

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Verzamelen van gegevens

Wanneer u op de website terecht komt, gaan wij er vanuit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met ons privacybeleid.

Hiermee stemt u in dat wij gegevens die aangeboden worden op de website mogen verzamelen en verwerken. Denk aan het plaatsen van een bestelling.

Deze toestemming kan u op elk moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de verwerking die reeds plaatsgevonden heeft. 

Welke gegevens verzamelen wij

Door gebruik te maken van of uw gegevens door te sturen op onze website gaat u er mee akkoord dat wij volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Uw domein

Public IP adressen

Email adres, adresgegevens en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een overeenkomst correct uit te voeren

Daarnaast verzamelen we via de website ook gegevens die geen persoonlijk karakter hebben (zie cookies). Door deze niet-persoonsgegevens kan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd worden. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden en gecombineerd worden met persoonsgegevens die u achterlaat op onze website.

Bewaring van gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard op volgende wijzen:

CRM systeem/ boekhouding applicatie

Email systeem

Webshop (en de daarbij aangeleverde persoonsgegevens)

De doelen van de verwerking 

De persoonsgegevens die wij ontvangen van onze website worden verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

Versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie

Beantwoorden van vragen van de betrokkenen

Verbeteren van de kwaliteit van de website, producten en diensten

Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten / diensten

Identificeren van interesses

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan goestingske of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Goestingske levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Goestingske kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Goestingske kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Goestingske verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Goestingske verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de eigenaar van goestingske, Debbie Van Dijck op debbie@goestingske.com

Verwerkingsdoeleinden

Goestingske verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen goestingske binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met goestingske verbonden zijn of met enige andere partner van goestingske;

Goestingske garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Duurtijd van de bewaring 

Uw gegevens worden niet langer dan nodig opgeslagen. Wij bewaren gegevens van verwerkte bestellingen tot 7 jaar. Sommige gegevens worden langer bewaard om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van toepasselijke belastingwet.

Rechten

U kan ons steeds contacteren in verband met uw gegevens die wij verkregen hebben. U heeft de volgende rechten: 

Recht op inzage / toegang tot de verzamelde gegevens

Recht op inzicht op de manier waarop gegevens verwerkt worden

Recht op het laten corrigeren van foutieve gegevens

Recht op het laten verwijderen van gegevens

Recht op het indienen van een klacht

Recht op het intrekken van toestemming

Recht op het beperken van de verwerking

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Recht op het verzetten tegen beslissingen op basis van automatiseerde verwerkingen

Per verzoek beoordelen wij welke rechten van toepassing zijn of welke actie ondernomen moet worden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens en derden

Wij kunnen uw gegevens delen met derden gevestigd binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

Gegevens worden enkel verstrekt aan derden indien dit nodig is om een bepaalde overeenkomt uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Goestingske maakt gebruik van volgende cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.